ایـــنجـــا

آخـــرین ایستگاه اســـــت

خوش آمدید

بیاین داخل جا برای همه هست

شــــاد باشــــین

این ایســــتگــــاه همه ساعته هس

و منتظر استقبال گرمتان هست

&&