در دور دست ها

نوری است که می درخشد

بلند شو وقتتو با غم و اندوه تباه نکن

زندگیه همینه 

نمیشه که زندگی فقط شاد بودن باشه

کسل کنندس ای زندگی

بلند شو بابا

اشکاتو پاک کن

غمو اندوهو فراموش کن

به خدات توکل کن

اونوقت دستت رو تو دستای خدا بذار

می بینی که به هرچی میخوای میرسی

 

دل نوشته ی خودم😉