هیچ کس بدون زحمت رشد نمیکنه

سختی هاتو تحمل کن

اون وقت تا جایی که بخوای میتونی

پیشرفت کنی

هر وقت شکست خوردی..خودتو نباز

کنج خونه نشین هی گریه کن

بفهم چرا شکست خوردی تا باز شکستت ندن

مواقعی آدم باید چیزیو از دست بده تا چیزیو به دست بیاره

هیچ وقت ناامید نشو به اون بالایی توکل کن