راز های درونی زندگی:

من زندگی رابا تمام

     خوبی و بدی هایش💗

و باغم ها😭 و شادی هایش😂

دوست دارم😍

همین است که به زندگی معنا میدهد

زندگی تنها با شادی نمیشود وگرنه

تکراری میشود این زندگی

پس صبر داشته باش.

تا خوشبختی بی نهایت نصیبت شود

آن وقت معنای خوشبختی وصف نشدنیست

🌺🌻🌹🍀🌸

@razhaiedaroniehzendegi

دل نوشته ی علیرضا