1- حسن پدر حسین و حسین پدر علی است

اگر تقی فرزند حسن باشد

چه نسبتی با علی خواهد داشت؟؟؟؟