خبب

اینم یه صبح دیگه

یه آغازی دوباره برای تو 

باورکن کسایی هستن که همین الان دیگه از خواب

بیدار نشدن

قدر لحظاتتو بدون

با گریه کردن و اندوه و فکر کردن به کارای گذشته

هیچی درس نمیشه

پس به خودت امیدوار باش

من تا حالا ندیدم یه انسان موفقی

گذشته اش سخت نباشه

پس همیشه با سختیا بجنگ