انیشتین:

اگر انسان ها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونیوم معده شان بود،

اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت.

 

شکسپیر:

همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست دارد، نه کسی که تو دوستش داری!

 

ملاصدرا: 

خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و 

به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدرآرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.