👉

باز هم من زنده ام،آه ای خدا متشکرم!

 بازباران برغبارشیشه ها،متشکرم!

 

 

 بازهم بیداری وخمیازه وصبحی دگر،

دیدن آینه و نوروصدا،متشکرم!

 

 بازهم یک سفره ویک چای داغ ونان گرم،

 فرصت دیدارتو دراین فضا، متشکرم!

 

 باردیگر میتوانم بوکنم از پنجره،

یاس خیس خانه همسایه رامتشکرم!

 

 گرچه دراین وقت پر،گهگاه یادت میکنم،

 خاطرم جمع است میبخشی مرا، متشکرم!

 

 منکه بی تسبیح وبی سجاده ام ،

ازمن بگیر،

 این غزل ها رابعنوان دعا،متشکرم.🙏

@razhaiedaroniehzendegi