۱- با گذشته تان صلح برقرار کنید تا زمانِ حالِ شما را تباه نکند.

۲- آنچه که دیگران درباره شما فکر می کنند اهمیتی ندارد.

۳- زمان همه چیز را التیام می بخشید. کمی زمان دهید، فقط مقداری.

۴- هیچکس دلیل خوشبختی شما نیست مگر خود شما.

۵- زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید، شما درک درستی از ماهیت سفر آنها ندارید.

۶- زیاد فکر نکنید، ندانستن پاسخ همه پرسشها اشکالی ندارد.

۷- لبخند بزنید، شما صاحب همه مشکلات دنیا نیستید.