تمامه هستو نیسته من

توویی که با وجود تلخی هایت هم برایم شیرینی

 

مانند آن قهوه ای که تلخ است

ولی با لذت میخورم

اما تلخیش برایم مهم نیس

بانوی من

تو برایم همه چیز همه کس هستی

تو نسیم خوشبختی را به من دادی

تمام دل نوشته هایم در وصف توست

هرکاری که میکنم

نوشته هایم به سمت تو می آید

بانوی من کنارم بمان

بامن بمان

حرفای دلم را بشنو

چشایم را بخوان... بخوان که عشقم را ببینی

من سهمم از زندگی را گرفتم

ترسی که دارم

آن هم نبود توست

آهای پادشاه قلبه من

من مال توام

و توهم مال منی

دوستت دارم...دوستت دارم

 

دل نوشته های علیرضا