عوارض کفش پاشنه بلند

۱- کمر درد

۲- فشار پا

۳- راه رفتن نامتعادل

۴- بیماری های ستون فقرات

۵- فرورفتگی ناخن های پا