شاد میشم با خند هاش

میمیرم با گریه هاش

من ساخته شدم برای تو فقط تو

بدون تو منی وجود ندارد

به آسمان نگاه کن

هرشب چهرتو مجسم میکنم و مدت ها بهش خیره میشم

 

خب فازشو عوض کنم

بزن قدش ما فقط مال همیم