اَبـــ🌌ــرهای صورتی:

عــشقــ❤️یعنـیــ تکــیه گــاه داشته 

بــاشی😊

یعـــنی داشــتن یه نــفـر کــه همه وجــودته😍

یــکــی که تــو همـه دنیاش بــاشی😘

یــه خواهــر مهربون که تــو هر زمــانی کنــارت باشـــه

دوســــتـتـ😘دارم خواهـــرم

به کانال ما بیاین

#خواهر

 

@abr_haye_sourati