من در این تاریکی

غرق آسمان شده ام

آسمانی که هرشب برای دیدن ستاره ام

به آسمان خیره میشوم

چقدر ستاره ی زیبایست

درخشش آنقدر زیباست

که چشمانم را غرق در نور میکند

او کنارم نشست گفت:

ستاره ی تو کدام استلبخندی زدم وگفتم

من از این ستاره ها هیچ کدامشان را دوس ندارم

نعجب کرد و گف

پس ستاره تو کیست

گفتمش جز تو ستاره ای ندارم

ستاره ی من توهستی