🌷🌷🌷🌷

خیس بارانم،ببین،چتری نمیخواهد دلم

با تو ام ،باخاطرت، چیزی نمیخواهد دلم

 

سقف دل محکم شده امن است جای یاد تو

ساکتم با حسرتت، حرفی نمیخواهد دلم

 

سر به سر هر لحظه هرجا ،جای پای خاطرات

بازهم تنها شدم چیزی نمیخواهد دلم

 

هر قدم بن بست گویا راه من را بسته است

زنده ام گویا ولی چیزی نمیخواهد دلم

 

بغض دارم در گلو حسرت به دل ماندم ولی

بازهم با اینهمه چیزی نمیخواهد دلم

 

مرهم زخمم تویی جانم به جانت بسته است

غیر تو، جز مردن و رفتن نمیخواهد دلم

 

خسته ام،هر استخوانم لایه زخمی کهنه است

خیس بارانم بببین چیزی نمیخواهد دلم....

@kiana133💕

@kiana133💕