🌹🌹🌹

بدون توخواسته هامو

رویاهامو

همه چیم بی فایدس. 

🌷🌷🌷

اما باتو

حتی  بدون دست 

خالی

به تمامشان دست پیدا میکنم

🌸🌸🌸🌸

فقط کنار من باش

🌺🌺🌺🌺🌺🌺