🍁زمین و آسمان ای شیعه

▪️در حزن و غم است امشب

🍁همه اوضاع عالم زین مصیبت

▪️در هم است امشب

🍁امام پنجمین شد کشته

▪️از زهر هشام دون

🍁مدینه غم سرا از این غم و

▪️زین ماتم است امشب

◾️ @rangekhoda