سلام به همه

واقعا کسایی هستن که بودن خدارو انکار میکنن

چی باعث میشه ما این فکر رو کنیم

دلیل میخوایم

به خودت فکر کن تو از کجا اومدی دنیا

چطور رشد کردی

خوده تو یه نشونه ای خوب فکرکن

نشونه دیگه میخوای

به نظرت کشتی ها باواین حجم سنگین

و آدم هایی که, درونش وجود دارن

چطور میمونه

خدا اصباب راحتیه مارو فراهم کرده

چی باعث میشه خدارو انکار کنی

این نظام الکی به این منظمی به وجود نیومده

پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید