خدایا تو بهنرین

تکیه گاهمی

به تو که فکر میکنم آرامش میگیرم

خدایا دستانم را بگیر 

به کمکت احتیاج دارم

...

خدایا تو بخشنده و مهربانی

همه ی مارو ببخش