خدایا

تویی که در حال منرا یاری میکنی

تویی که در مواقع سختی آرامشه قلبه منی

کسانی که قلبم را شکستند  را به تو واگذار میکنم

 

زیرا تو توانا و عادلی

خدایا از تو میخواهم

بندگان خوبت را به من هم بدهی

خدایا کمک کن در مورد هم زود قضاوت نکنیم

هیچ کس زود از فردی کینه به دل نگیرد

خدایا کمکم کن