🌱نهال عمر تو ای دوست

🌹همیشه رعنا باد

🌱بهار حسن تو بی افت

🌹از خزان ها باد

🌱همواره شمع وجود تو

🌹روشنایی بخش

🌱همیشه روشنیت گرم و

🌹محفل آرا باد

🌱🌹 @rangekhoda