خدایا

دستانم را از هر چه بدی دور نگه دار

..

چشمانم را از گناهی دور نگه دار

.

نگذار قدم در جای بد میفتد

.

نگذار سوم جز تو به کسی دیگر سجده کند

.....

خدایا به داد هرکسی که محتاج کمک هس برس

به همه بیماران شفا عطا کن

هیچ کس یتیم نشه

هیچ کس بد بختی نکشه

خدایا

دسته همه ی مارو بگیر و کمکمون کن