عشق واژه ی کوتاهی است

اما برای بیانش هزاران کتاب لازمه. 

نمیشه عشق رو توضیح داد 

.....

باید درکش کرد باید فهمیدش

من با تو درکش کردم

من باتو عشق رو تجربه کردم

.

.

تو کسی هستی که عشق را به من

آموخت

من خوب یاد گرفتم درس عاشقی را

تو تمام هستیه من هستی

M