امروزه یا شایدم همیشه

 

آدم میره تو دهن  یه آدمی پچ پچ میکنه 

و غیبته یمیو میکنه

که چی میخوای جلوییت نشنوه میخوای پشت سریت.

نفهمه داری غیبت میکنی

چرا ما نمیخوایم بفهمیم

بابا خدا کنارته اعمالتو ضبط میکنه... بابا از کی میخوای

فرار کنی تا کی میخوای بد باشی

وقتی رفتی جهنم باید به فکر بیای که وای چرا انجام دادم

خدایا بزار برگردم آیه داریم براش

خدا اینقدر غریب شده که یه چیزیو بهت نمیده که تو بری به واسطه ی اون باهاش حرف بزنی

چرا ما خدارو فراموش کردیم

چرا منتظریم خدا بیا به ما بگه بابا یه زره مارو تحویل بگیر

چرا اینقدر بد شدیم ما جانشین خداییم

ببین جانشین خدا به کجا رفته

یاد یه حرفی افتادم که میگفت

خدایی خدا غریبه