سلام 

میخواستم بگم این دوره زمونه خیلی بده

 

از بدیهاش آدم میتونه بگه و

از خوبی هاش

کاش قدر زنده بودنمون رو میدونستیم

و باهم بد برخورد نمی کردیم ..کاش قدر لحظاتمون رو می فهمیدیم

و باهم دشمنی نمی کردیم

زندگیرو با این کارای بیهوده تلف نکنیم

 

بهم خوبی کنیم.. .کمک کنیم... بخندیم اما نه به هم باهم بخندیم

سختیارو باهم فراموش کنیم و بریم به سمت خوشبختی