به خودتون انگیزه بدین

نشین کنج خونه و با نگرانی و ناراحتی سر کنین

ببینین به چی علاقه دارین

برین سراغش خداهم کمکتون میکنه

هر روز یه هدیس از طرف خدا به شما

ازش استفاده کنین

دیگه نمیتونین به گذشته برگردین

جوری از زمانتون استفاده کنین که حسرتشو

نخرین

بلند شو برو سراغ علاقت

حتما موفق میشی