این حشره یک نوع ویروس هست که از هند کشف شده و داره پخش میشه حواستان باشد این حشره رو به هیچ وجه بادست یا با پای برهنه نکشین خیلی خطرناکه وظرف چند ساعت آدمو ازبین میبره .خواهش میکنیم این پیامو برای همه بفرستین تاآشنایی پیداکنن با این حشره خطرناک 👇👇👇👇

@Momento1