ای دوست

هر لحظه تورا

غرق صفامیخواهم

هر روز تورا 

کامروامیخواهم

 

ازبهر تو و هر که تو 

را دارد دوست

 ارامش خاطر ازخدا میخواهم 

 الهی که در این اخرین شنبه مرداد حال دلتون خوب خوب باشه ☺️

 

@ganjinehasrar