#ایمنی_از_بلا🌸

✨امام صادق ع ؛ هر کس سوره فلق و ناس را

در بامداد و شبانگاه سه بار با نیت خالص و توجه

به خدا بخواند از همه بلایا ایمن گردد