خیلی سخته

حرف راستو به یمی بفهمونی

اما اون در مقابلت ایستادگی کنه

.

اما تو هرطوری شده بخوای

راهه درستو نشونش بدی اما اون لجبازتر بشه

واقعا سخت نیست

کسی که خیلی یه دنده باشه حرف حق تو کتش نمیره

اما من واقعا نمیتونم ببینم راه غلطو 

میره و واقعا این منو عذاب میده

زندگی خوبه سختش نکنیم

غمگین نباشین به حاش یه راه حل پیدا کنین

تا بهتر شه تا اینکه به یه جایی خیره شین و

فقط غصه بخورین

هعیییییی

خدا کمکم کن