منرو با هیچ کس مقایسه

نکن من خودمم

کسی نیستم

درآینده میخوام بشم مردی که با

کوشش خودش به جایی رسبز

خودمون رو با هیچ کس مقایسه نکنیم

و افسوس نخوریم که اون فلان بود ما نبودیم

به جای این افکار بلند شو تلاش کن

تا به اون رویاهات برسی

بگو یا علی بلند شو

بشو خودت همونی که میخوای