🌸✨رسول اڪرم ص؛ 

 هرڪس مشڪلے دارد صد بار

بگوید اگرآسمان ساقط شود

خداوندمشڪل او را حل

خواهد نمود✨

 

📚 دو هزار 

 

ڪلیڪ ڪنید↩️ @Asmaol_hosna