چش نخورم ایشالله

همه منو دوس دارن

نگا بگین ندارین

شما میدونینو اجیم

.

.

از من گفتن بود

راستی دهنم جاییرو نمی ببینه

هان نه ببخشید

چشام جاییرو نمی بینه

نگا الان اینو نگیرین دستتونا همه اشتباه میکنن

منم یکیشون والا

.

.

اصلا مگه آدم باحالی جز من هس

نه نیس خودتم میدونیا پس دروغ نگی

.

.

تا منو دارین شاد ندارین

والا