من سبقت میگیرم

از هر چه در پیش رویم باشد

..

..

از هر چه برار از من باشد

من نمیگزارم یک بار برتر باشم یک بار بدتر

.

.

من خودم را به دست باد نمی دهم

.

بلکه باد را به هر طرف که بخواهم

میبرم