هیچ وقت به آرزوتون تکیه 

نکنین

.

.

بلکه برای اینکه

به آرزوتون برسین

به کارتون تکیه کنین

سرانجام به اون چیزی که میخواین

حتما خواهید رسید.

امام علی (ع) میفرمایند:

عاقل بر کار خود تکیه میکند

و نادان بر آرزوی خویش

.

.(راستی تعداد دنبال کنندگانم داره

میرسه به ۱۰۰)