#مال_و_ثروت 

 

🌸✨روز پنجشنبہ از براے مال و

ثروت دو رڪعت نماز و بعد

《سوره یس》را بخواند و این

عمل راتا سہ رو انجام دهد

مجرب خواهد بود✨

 

📚دوهزار خ ۱۲۹۸

 

ڪلیڪ ڪنید↩️ @Asmaol_hosna