#اعمال_وقت_خواب

 

🌸✨هرڪس سوره《منافقون》

و《حمد》را در وقت

خواب با نیت خالص بخواند

هزار ملڪ تا صبح گواهے دهند کہ

او مستحق بهشت است✨

 

#با_نشر_پست_ثواب_کن ツ

 

📚 خواص القرآن ۲۸۸

 

ڪلیڪ ڪنید↩️ @Asmaol_hosna