مرا پسر میخوانند

از تبار کوه

من از نسل علیم 

من را پسر می نامند

کسی که در آینده یک زندگی را هدایت میکند

کسی که تکیه گاه خانواده اش میشود

یک پسر حق گریه کردن ندارد

چون باید مرد شود

یک پسر باید سختی بکشد

تا مرد شود

من یک پسر هستم

یک پسر که شجاعت را در خود پرورش می دهد

تا بتواند سختی های زندگی را تحمل کند

من پسر هستم

پسر