اون کدوم امامه

که تو هفت میلیارد جمعیت

یاری نداره

اون کدوم امامه که هر شب

برای ما گریه میکنه

اون کدوم امامه که امام علی لقبشو گذاشته

آواره؟؟؟

اون کدوم امامه که بدون اینکه ما بخوایم

کمکمون میکنه

کسی میدونه کیه