#دفع_فقر

 

🌸✨مردے بہ امام ششم از فقر و

تنگدستے شڪایت ڪرد حضرت فرمود

هرگاه صداے اذان را شنیدے همراه مؤذن

اذان را تڪرار ڪن ڪہ از فقر نجات

خواهے یافت✨

 

📚مکارم الاخلاق ۳۴۸

 

ڪلیڪ ڪنید↩️ @Asmaol_hosna