دیگه تحمل این همه بی حیایی و بی

غیرتی رو ندارم

وقتی میشنوم از کسایی که

در دانشگاه هستن

که دختر و پسرا با هر راهی باهم حرف میزنن

و دنبال اینن که هوس بازی کنن

واقعا دنیای ما داره به کجا ها میره

.

.

خدایا 

این انتظار رو هرچه سریع تر تموم کن

یا صاحب الزمان