عشق یعنی

تورو داشتن

در کنار توبودن

دستت را بگیرم در پیاده رو ها قدم بزنیم

و من خوشبختی را حس کنم

این هست عشق

تو معنای کامله عشقی 

من دلم را به تو می دهم عشق من

مواظب قلبم باش تا همیشه

این قلبم مال توست فقط تو