منــ در تنهایی های خودم

کسی رو دارم 

که با بودنش تمام غم هام فراموشم میشه

تو وقتی درکنار منی

دیگه غمی وحود نداره

اون لحظه خوشبخت ترین آدم روی زمینم

اون لحظه که نگاه حرف زدنت میکنم با صدای

نفسات اروم میشم

اون لحظس که میگم

من بــاتو خــوشم