سلام اقای من

من امروز حالم خیلی بد بود

و میدونستم با اینکه

خیلی بدی کردم بهت 

اما باز از خدا خواستی تا خوبم کنه

حاله النمو مدیون توام اقا

دیگه کاری نمیکنم که به خاطر من اذیت بشی

اقا ببخش منو ببخش