ســلام اقــای مــن

مولــای من

ازت میخــوام تو این مــاه کمکم کنی

که اون طور که تو میــخوای باشم

نشـم اونی که باعث عذابت

شده

نشــم اونی که باعث کبــودی هــای

زیر چشمــات شده

میــدونم که کمــکم می کنی

میــدونم که حتی

بـدم باشم دستمو میگیری اقا

پس کمکم کن