یکـی هست که محبتش برای تو همیشه گیست

یکی هست که با بردنش احساس آرامش میکنی

خواهرم همیشه بمان تا آرامشم ابدی باشد

خواهــرم دوسـتت دارم