میدانی من کی خوشبخت میشوم

همان موقع که تو کنارمی

همان موقع که وقتی

می بینمت غم هایم فراموش میشود

وقتی دستت در دستانم هست

دنیا حریفم نمیشود چه برسد به غم و ترس

پس بدان تو مهم ترین فرد در زندگیه منی