حکم

قاضی" 

همه ساکت.ساکت

چه کسی شاکی است

مـن

بـلنـد شـو و حرفـتو بگو

مـن از اون خـانـوم شکایـت دارم

قاضی" چرا

اون خــانـوم قـلـبه مــن رو دزدیـده

قاضی"چطور تـو کـه الان زنده ای

درسـته من زنـدم ولــی قلـبم پـیش اونــه

قاضی"😡واضـح حرفـت رو بـیان کن

اون خانــوم بـا مهربانی هاش قلبم را تـسخیر کرده 

قاضی"😡برو بـیرون 

اخه

قاضی"گفتم برو بیرون

زن"اخه چرا خوب ما عاشقم همیم

قاضی😡😡😡😡😡😤برین بیرون بیرون بیرون

زن😨باشه رفـتیم

مرد😱بـیا بریم

زن باشه

خدافظ قاضی