🍃🍂می دانم که دلیل غـیبتت ماییم آقا

می دانم که هر روز به جای ما

از خدا طلب بخشش می کنی

وـما جز گناه چیزی دیگری به تو نمیدهیم

نامه ی اعمال مارا هر هفنه میخوانی

و از کارهای امتت بسیار ناراحتی

ما در سال برای تو فقط یک بار جشن میگیرم

کاش هــر روز بــه یادت بودیــم

🍂