خیلی سخت است

برایم واقعا سخت است اقا کی میایی

میدانم ما به تو بد کردیم

میدانمـما باعث شدیم غیبتت طولانی شود

مولایم

رخ ماهت را نشانم ده تا آرامش بگیرم

خدایا

تا کی منتظر یوسف خودمان بمانیم

این هجران کی پایان می یابد